05.11.2018

Ensimmäinen ilmailun DTO-koulutusorganisaatio aloittanut toimintansa

Uudet, ATO-vaatimuksia kevyemmät DTO-organisaatiovaatimukset (ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio) astuivat voimaan syyskuun alussa. Vaatimukset koskevat ensimmäisessä vaiheessa lentokoneilla ja helikoptereilla annettavaa PPL- ja LAPL-koulutusta, ja myöhemmin myös purjelentokoneilla ja ilmapalloilla annettavaa lentokoulutusta. Trafi on vastaanottanut jo ensimmäisen DTO-ilmoituksen, jonka lähetti Oulun Tervalentäjät ry.

DTO-koulutusorganisaatio

DTO-koulutusorganisaatio poikkeaa aiemmasta JAR-FCL-määräysten mukaan toimineesta organisaatiosta siten, että DTO voi aloittaa koulutuksen ilman Trafin myöntämää koulutuslupaa. DTO-koulun tulee kuitenkin täyttää mm. vastuuhenkilöille, toimitiloille, kalustolle ja koulutusohjelmille asetut vaatimukset. Kun edellytykset ovat kunnossa, voi koulutustoiminnan aloittaa heti kun on lähettänyt ilmoituksen Trafille. Trafi kuittaa ilmoituksen vastaanotetuksi 10 työpäivän kuluessa ja sisällyttää organisaation valvontaohjelmaansa.

Nykyiset kansalliset JAR-FCL-määräysten mukaiset PPL-kouluttajat voivat joko jatkaa toimintaansa voimassaolevalla luvallaan 8.4.2019 saakka tai muuttaa koulunsa DTO-kouluksi.

DTO-ilmoitus ja koulutusohjelmat

Trafi on julkaissut lomakkeen (LU3171), jolla voi tehdä DTO-organisaation aloitus- ja muutosilmoituksen sähköisessä asiointipalvelussa.

DTO-vaatimusten AMC-materiaalissa (AMC1 DTO.GEN.230) kuvataan mitä koulutusohjelman tulisi sisältää. Ohessa Trafin käännös englanninkielisestä alkuperäistekstistä:

(a) Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutusohjelmassa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

(1) kurssin tavoite

(2) aiemman kokemuksen hyvittäminen ja kurssille pääsyn vaatimukset (myös ohjeet menettelyistä silloin, kun oppilas haluaa jatkaa toisessa koulutusorganisaatiossa aloittamaansa koulutusta)

(3) luettelo koulutukseen kuuluvista lentotehtävistä ja FSTD-harjoituksista sekä jokaisen harjoituksen tavoitteiden kuvaus

(4) tiivistelmä opetussuunnitelmasta

(5) teoriakoulutuksen rakenne ja sisältö

(6) koko kurssin rakenne sekä teoriakoulutuksen, FSTD-harjoitusten ja lennonopetuksen sovittaminen toisiinsa (integrointi)

(7) oppilaan edistymisen seuranta teoria- ja lentokoulutuksessa.

Trafi tarkastaa vastaanottamiensa koulutusohjelmien sisällön kuuden kuukauden kuluessa. Trafi on laatinut tarkastuslistan, jonka avulla DTO-koulu voi jo ohjelmaa laatiessaan varmistua että ko. vaatimukset täyttyvät. Trafi antaa pyydettäessä listan käyttöönne. Tarkastuslistan täyttäminen etukäteen DTO-koulun toimesta sujuvoittaa myös Trafin tarkastustyötä. Koulutusohjelmaa suunnittelevan DTO-koulun kannattaa siis olla yhteydessä Trafiin jo ennakkoon!

DTO-koulun vuosittaiset raportit

DTO-organisaation on toteutettava vuosittain sisäinen arviointi ja laadittava toimintakertomus. Nämä toimitetaan Trafille toimintavuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Trafi julkaisee myöhemmin lomakkeet myös näiden lähettämistä varten. Dokumenttien sisällön ja aktiivisen poikkeamaraportointikulttuurin sekä muun kerätyn tiedon perusteella Trafi suunnittelee vuosittain lentokouluttajien valvonnan. Hyvä raportointikulttuuri osoittaa osaltaan positiiviseen turvallisuustasoon pyrkimystä, jolloin Trafi voi kohdistaa organisaatioon vähemmän varsinaisia paikan päällä suoritettavia valvontatehtäviä.

DTO-koulutusorganisaatioiden maksut

DTO-määräyksillä on pyritty helpottamaan koulutuksen aloittamista sallimalla koulutuksen aloittaminen ilman varsinaista organisaatiohyväksyntää. Määräykset kuitenkin edellyttävät, että Trafi tarkastaa DTO-organisaation koulutusohjelma(t). Lisäksi määräyksissä on tiettyjä vaatimuksia organisaation vastuuhenkilöille, jotka on myös tarkastettava. Näin ollen, vaikka varsinaista koulutusluvan myöntämiseen liittyvää ensimmäistä maksua ei DTO-ilmoituksen tekijältä otetakaan, veloittaa Trafi koulutusohjelman tarkastamisesta LVM:n Trafin maksuista antaman asetuksen mukaisen tuntihinnan.

Toimijat voivat myös tehdä yhteistyötä, jolloin Trafi tarkastaa yhden koulutusohjelman, jota muut halukkaat voivat käyttää. Tällaista ohjelmaa käyttävän on ilmoitettava siitä Trafille DTO-ilmoituksen yhteydessä, samoin kuin oikeudesta käyttää kyseistä ohjelmaa. Tällainen toimintatapa on kustannustehokas toimijoille.

Trafi valvoo DTO-organisaatioiden toimintaa määräyksen mukaisesti ja edellyttää organisaatioilta toimintailmoitukset. Tämä tuo Trafille tietyn vuosittaisen työmäärän, josta aiheutuvat kustannukset on veloitettava toimijoilta valtion maksuperustelain mukaisesti. Näin ollen DTO:ille määritellään vuosimaksu 2019 lähtien, joka tämän hetken arvion mukaan on saman suuruinen kuin nykyisillä kansallisilla PPL-organisaatioilla.


Linkkejä: