-
Tulevaisuus

28.02.2022

Kestävän liikkumisen edistämiseen 26 miljoona euroa valtionavustusta

Traficom on myöntänyt alkuvuonna yhteensä 26 miljoonaa euroa valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman ja liikkumisen ohjauksen hankkeisiin sekä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin eri puolille Suomea. Tavoitteena on vaikuttaa ihmisten kulkutapavalintoihin, tukea kestävää liikkumista ja vähentää liikenteen päästöjä.

 

Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaiseman valtakunnallisen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteena on, että kävelyn ja pyöräilyn matkamäärät nousevat 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuodesta 2016. Myönnetyt valtionavustukset auttavat osaltaan tämän tavoitteen toteutumista ja fossiilittoman liikenteen tiekartan toimeenpanoa.

Avustusta kunnille arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen sekä edistämisohjelmien laadintaan

Traficom myönsi kunnille kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden kehittämiseen avustusta 63 hankkeelle yhteensä noin 24,4 miljoonaa euroa. Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman avustusta saivat ensisijaisesti infrahankkeet, joilla lisätään kävely- ja pyöräilymatkojen määrää ja kulkutapaosuutta parantamalla arkikävelyn ja -pyöräliikenteen olosuhteita ja houkuttelevuutta sekä vähennetään liikenteen päästöjä.

"Avustusta myönnettiin muun muassa pyöräkatujen, pyöräpysäköinnin, jalankulkualueiden ja kävely- ja pyöräilysiltojen rakentamiseen sekä jalankulun tai pyöräliikenteen opastukseen", kertoo erityisasiantuntija Virpi Ansio.

Kunnille myönnettiin avustusta myös kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaan. Tavoitteena on kävelyn ja pyöräliikenteen kokonaisvaltainen edistäminen. Avustusta myönnettiin 16 hankkeelle, ja niiden saama tuki on yhteensä noin 496 000 euroa.

"Kunnissa halutaan selvästi panostaa kävelyn ja pyöräliikenteen poikkihallinnolliseen edistämiseen. Useisiin kuntiin ja seuduille laaditaan laaja-alaisia kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmia, joissa huomioidaan eri osa-alueet, kuten viestintä, rahoitus, kunnossapito ja olosuhteiden kehittäminen. Paikallisilla ohjelmilla on keskeinen rooli kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvattamisessa alueella", Ansio kertoo.

Hankkeiden avulla työ- ja vapaa-ajan matkoja kestävimmiksi
 

Kunnille, kuntayhtymille ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille tarkoitettua liikkumisen ohjauksen valtionavustusta myönnettiin 35 hankkeelle yhteensä noin 1,21 miljoonaa euroa. Tukea voi hakea hankkeisiin, joilla vaikutetaan ihmisten kulkutapavalintoihin ja vahvistetaan kestäviä liikkumistottumuksia muun muassa tiedon lisäämisellä tai palvelukokeiluilla.

"Joukossa on nyt useampia hankkeita, jotka pureutuvat siihen, miten vapaa-ajan matkoja voidaan tehdä kestävämmin. Toinen suosittu aihepiiri oli työpaikkojen liikkumisen ohjaus. Tästä teemasta hankkeita käynnistyy eri puolella Suomea, moni kuntien ja yritysten yhteistyönä. Joukkoliikenteen käytön edistämisen aiheista kiinnostavia esimerkkejä ovat usean kunnan yhteishankkeet, joissa kehitetään kutsukyytien linkittämistä osaksi joukkoliikennettä", kertoo erityisasiantuntija Michaela Sannholm.

Lue lisää kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa vuonna 2021 avustusta saaneista hankkeista

Lue lisää liikkumisen ohjauksen sekä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaan vuonna 2021 avustusta saaneista hankkeista