-
Yhteydet

25.03.2021

Suomi on yksi ilmailuturvallisuuden edelläkävijöistä

Suomen ilmailun turvallisuuspolitiikassa turvallisuus ja matkustajien luottamus lentoliikenne­järjestelmään ovat keskeisiä päämääriä. Kaupallinen ilmakuljetus on koronapandemiankin aikana ylläpitänyt nopeita yhteyksiä ja varmistanut ihmisten ja tavaroiden tarvittavan liikkumisen, ja ollut näin myös tärkeä osa kansallista huoltovarmuusketjua. Suomen ilmailun vahva turvallisuudenhallinta varmistaa alan turvallisen toiminnan ja auttaa pandemiasta palautumisessa.

Turvallisen ilmailun perustan muodostavat hyvä turvallisuuskulttuuri sekä tehokas tiedonkulku toimijoiden ja viranomaisten välillä, samoin kuin tiedon pohjalta tehdyt toimenpiteet tunnistettujen turvallisuusriskien hallitsemiseksi ja turvallisuutta ylläpitävän ja parantavan toiminnan vahvistamiseksi.

"Turvallisuus tehdään yhdessä, päivittäin. Kaikilla ilmailun osapuolilla on oma, tärkeä roolinsa kokonaisuudessa, ja jokaisella osapuolella on roolinsa mukainen vastuu turvallisesta toiminnasta. Turvallisuusohjelma, -suunnitelma ja suorituskykymittaristo ovat apuvälineitä korkean turvallisuustason ylläpitämisessä ja sen varmistamisessa, että Suomi kuuluu jatkossakin turvallisuudenhallinnan edelläkävijöihin", sanoo Liikennejärjestelmäpalvelujen ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Vahvuuksia vaalitaan ja riskit pidetään hallinnassa

Traficom päivittää ja julkaisee vuosittain viranomaisten ja ilmailun toimijoiden vastuulla olevia toimen­piteitä sisältävän Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelman (FPAS = Finnish Plan for Aviation Safety). Toimenpiteet määritetään Euroopan ilmailun turvallisuussuunnitelman sekä kansallisen riskienhallinnan toimenpidetarpei­den pohjalta. Päivitetty suunnitelma FPAS 2021–2025 julkaistiin 17.3.2021. Se sisältää sekä päivitettyjä että uusia toimenpiteitä, ja niissä huomioidaan tarvittavin osin koronatilanteen vaikutus.

"Meillä on yhteinen vastuu toiminnan turvallisuudesta. Toteuttamalla toimenpiteet vahvistamme Suomen ilmailujärjestelmän suorituskykyä ja kestävyyttä toimintaympäristön muutoksia vastaan sekä tuemme jo tuttujen operatiivisten riskien hallintaa", painottaa Liikennejärjestelmäpalvelujen johtaja Jari Pöntinen.

"Keskeistä on myös aktiivinen poikkeamaraportointi ja raporttien analysointi. Tärkeää on kiinnittää huomiota virheistä ja poikkeamista oppimisen lisäksi myös siihen, mikä pelasti päivän. Muutosten keskellä on pidettävä pää kylmänä ja varmistettava ymmärrys siitä, mitkä toimintamallit, rakenteet ja turvallisuuskulttuurin elementit takaavat päivittäin yhä uudelleen turvallisen ilmailupäivän. Niitä elementtejä on syytä vahvistaa", Pöntinen jatkaa.

Tavoitteiden saavuttamista seurataan

Joulukuussa 2020 julkaistiin päivitetty Suomen ilmailun turvallisuus­ohjelma (FASP).
Siinä on kuvaus turvallisuudenhallinnan rakenteista ja vastuista sekä muun muassa Suomen ilmailun turvallisuuspolitiikka ja kansalliset turvallisuustavoitteet, jotka pyritään saavuttamaan viranomaisten ja ilmailun toimijoiden arkipäivän tekemisissä. Ohjelman liite 2 sisältää myös tavoitteiden saavuttamisen seurantamittariston. Tavoitteiden toteutumista ja suorituskyvyn tasoa seuraamalla havainnoidaan kansallisella tasolla turvallisuusjohtamisen onnistumista ja tehokkuutta.

Turvallisuusohjelman päivityksessä korostuvat kansainvälisen ja kansallisen tason riskienhallinta, riski- ja suorituskykyperusteinen turvalli­suuden varmistaminen sekä yhteistyön ja koordinaation merkitys. Nämä elementit ovat tärkeässä roolissa myös koronapandemian aikana ja siitä palautumisessa.

Lue lisää: Suomen ilmailun turvallisuusohjelma, -suunnitelma ja suorituskykymittarit