-
Yhteydet

30.06.2022

Ukrainan tilanne vaikuttaa liikenteeseen Suomessakin

Ukrainan sota seurauksineen on vaikuttanut merkittävästi Suomen liikennejärjestelmään ja liikennevirtoihin. Tilanteella on vaikutuksia niin vesi-, lento-, raide- ja tieliikenteeseen kuin henkilö- ja tavaraliikenteen palveluihin.

Traficom on yhdessä Väyläviraston kanssa laatinut osaksi liikennejärjestelmäanalyysiä koosteen, jossa tarkastellaan maailmantilanteen vaikutuksia Suomen liikennejärjestelmään. Traficomin liikennejärjestelmäanalyysi tarjoaa strategisen kokonaiskuvan liikennejärjestelmän tilasta ja kehityksestä, ja se koostuu useasta päivittyvästä tilannekuvasta. Liikenneverkon strategiseen tilannekuvaan on tehty kattava päivitys.

"Monet muutokset ovat käynnissä ja niiden vaikutuksista on vielä haastavaa muodostaa tarkkaa kuvaa tai ennustetta. Osa vaikutuksista jäänee pysyviksi ja osa esimerkiksi yritysten ratkaisuista selviää myöhemmin", kertoo erityisasiantuntija Marko Mäenpää.

Rajan ylittävät vienti- ja tuontivirrat ohjautuvat uudelleen

Liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa tarkastellaan valtion väyläverkon ja muun liikenneverkon sekä keskeisten solmupisteiden kehittämistarpeita seuraavan 12 vuoden aikana. Uusimmassa päivityksessä arvioidaan muun muassa sitä, miten Ukrainan sota on muuttanut Venäjän rajan ylittävää liikennettä ja mitä vaikutuksia sillä on kuljetusvirtoihin.

Rautatieliikenne

Vaikutukset ovat merkittäviä kansainväliselle rautatieliikenteelle. Venäjän raidekuljetuksista on päätetty irtautua, ja Allegro-liikenne on toistaiseksi keskeytetty. Venäjän yli 8 miljoonan tonnin transito- eli kauttakulkuliikenne on käytännössä pysähtynyt.

"Tämä on vähentänyt merkittävästi poikittaisliikennettä rataverkolla Vartiuksen ja Vainikkalan raja-asemilta sekä vapauttanut rata- ja satamakapasiteettia muille kuljetuksille. Toisaalta merkittävä osa korvaavasta Venäjältä aiemmin tuodusta puuraaka-aineesta pyritään todennäköisesti kuljettamaan rautateitse", Mäenpää kertoo.

Tieliikenne

Tieliikenteeseen vaikuttavat raaka-aineiden saannin loppuminen Venäjältä, polttoaineiden hinnan nousu, pahentunut kuljettajapula ja mahdollinen liikenteen päästökauppa. Näillä on vaikutuksia myös maanteiden liikennesuoritteeseen, mutta kokonaisuutena vaikutusten voidaan arvioida olevan maltillisia. Aiemmin Venäjältä tuodun raakapuuvirran korvaaminen lisää painetta myös vähäliikenteisen tieverkon palvelukyvylle.

Satamat

Myös satamien toimintaympäristö on muuttunut. Venäjän transitoliikenteen kuljetusmäärät Suomen satamien kautta olivat vuonna 2021 noin 8,2 miljoonaa tonnia. Transitoliikenne on pysähtynyt, eikä sen mahdollisesta palautumisesta ole tällä hetkellä tietoa. Samaan aikaan käynnissä on kansainvälinen konttikuljetusten kriisi.

Saimaan kanavan liikenteen pysähtyminen on lopettanut Saimaan alueen satamien suorat ulkomaankuljetukset. Alueen sisäiset kuljetukset saattavat kuitenkin jonkin verran kasvaa muun muassa muuttuneiden raakapuu- ja hakekuljetusten takia.

Traficom vastaa liikenneverkon strategisen tilannekuvan koostamisesta ja Väylävirasto tuottaa siihen valtion väyläverkkoaineiston.

>> Tutustu liikenneverkon strategiseen tilannekuvaan

>> Tutustu koko liikennejärjestelmäanalyysiin