05.11.2018

Merenkulun miehitys- ja pätevyysasioihin tuli muutoksia 1.7.2018

Heinäkuun alun lakimuutoksissa Trafille tuli toimivalta merimieslääkärinjärjestelmän hallinnoinnista ja merenkulkualan koulutusten hyväksymisestä. Jatkossa Trafi nimittää merimieslääkärit ja pitää niistä julkista luetteloa. Merenkulun koulutusta antavien koulutuksenjärjestäjien pitää jatkossa olla Trafin arvioimia ja hyväksymiä ja annettavat koulutukset hyväksyttyjä. Hyväksyntävaatimus koskee pääasiassa STCW- yleissopimuksen mukaisia koulutuksia, mutta erityisestä syystä Trafi voi hyväksyä myös muuta merenkulun koulutusta.

Merimiesten luettelointi (”merimiesrekisteri”) jatkuu Trafissa ennallaan, mutta säädöksiin on tehty tarkennuksia ja luettelointia koskevat säännökset löytyvät jatkossa liikennepalvelulaista.

Kotimaanliikenteen pieniä aluksia (bruttovetoisuus alle 500), jotka liikennöivät kotimaanliikenteen I ja II alueilla, koskevia miehitysvaatimuksia on kevennetty. Jatkossa näihin aluksiin ei tarvitse hakea entiseen tapaan miehitystodistusta. Miehitysvaatimukset löytyvät miehitysasetuksesta. Asetuksessa on vähimmäismiehitys eri tilanteisiin ja erilaisille aluksille ja vaatimuksia voidaan noudattaa matkakohtaisesti. Laivanisäntä voi kuitenkin edelleen halutessaan hakea miehitystodistusta. Miehitystodistuksella voi poiketa asetuksen vaatimuksista, jos laivanisäntä katsoo, ettei asetuksen mukainen miehitys ole kyseiseen liikenteeseen sopiva.

Lainsäädäntömuutoksissa pantiin toimeen myös STCW-yleissopimuksen mukaiset uudet lisäpätevyysvaatimukset polaarialueilla liikennöivien alusten kansipäällystölle ja matkustaja-alusten henkilökunnan uudet koulutusvaatimukset sekä luovuttiin kotimaanliikenteen kansimiehen pätevyyskirjasta. Jatkossa kansimieheltä vaaditaan vain kansimiehen koulutus.

 

Katso tarkemmin:

Laki liikenteen palveluista (20/2017)

Laivaväkilain (1687/2009) muutokset

Miehitysasetus (508/2018)