03.05.2019

Vuoden 2017 liikenneturvallisuustyön hankkeissa keskityttiin koulumatkojen turvallisuuteen

Vuonna 2017 teemoja olivat koulumatkojen turvallisuus sekä liikenneturvallisuus osana kuntalaisten hyvinvointia. Koulumatkat olivat suosittu teema. Hankkeista saatiin hyviä ja käyttökelpoisia tuloksia.

Koulumatkojen turvallisuuspuutteet suurennuslasin alla Kirkkonummella

Kirkkonummen hankkeessa tunnistettiin koulumatkojen turvallisuuspuutteita ja saatettiin ne kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän tietoon. Koululaisten koulukuljetuksissa kokemaan turvallisuudentunteen puutteeseen löydettiin useita ratkaisuehdotuksia, ja liikennöitsijöille järjestettiin myös koulutus koululaiskyselyn tiimoilta.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli löytää pysyviä toimintamalleja koulumatkaturvallisuuden parantamiseen. Oppilastyöpajan avulla löydettiin ideoita, joita voidaan hyödyntää jatkossa kampanjoiden suunnittelussa. Kunnassa on tarkoitus jatkossa järjestää koulumatkojen turvallisuuskampanja vuosittain.

Kampanja on toistettavissa Kirkkonummella tulevina vuosina ja samaa toimintamallia voidaan soveltaa muihin kuntiin. Myös hankkeessa laadittu kampanjasivusto soveltuu hyvin muihinkin kuntiin. Voit lukea lisää hankkeen yhteenvetomuistiosta.

Askolan liikenneturvallisuuskäsikirja opastaa koululaisten turvalliseen liikkumiseen

Askolan hankkeessa laadittiin liikenneturvallisuuskäsikirja, johon koottiin liikenneväylien kehitettävät kohdat koulumatkan turvallisuuden ja yleisen liikenneturvallisuuden kannalta. Liikenneturvallisuuskäsikirja ei käsittele ainoastaan koulun ympäristöä vaan laajempaa aluetta, jolla koululaiset päivittäin liikkuvat. Hankkeessa laadittiin myös  saattoliikennekortti,  jonka tarkoituksena on selventää koulun eri käyttäjäryhmille, kuinka heidän tulee toimia esimerkiksi saattaessaan oppilaita kouluun ja pysäköidessään koulun pihalle.

Hankkeella on ollut positiivinen vaikutus esimerkiksi liikenneväylien tarkasteluun koululiikenteen turvallisuuden ja yleisen liikenneturvallisuuden kannalta. Hanke on myös nostanut esiin asioita, joita tulee huomioida enemmän uusien liikenneväylien suunnittelussa sekä nykyisten väylien korjauksessa.

Imatralla panostettiin liikenneturvallisuuskasvatukseen

Imatran hankkeessa kehitettiin kunnan liikenneturvallisuustyöhön uusia toimenpidemalleja, joita aiotaan hyödyntää jatkossa sekä liikenneturvallisuuskasvatukseen että tiedottamiseen. Hankkeessa laadittua koulureittien toimenpidesuunnitelmaa hyödynnetään jatkossa liikenneympäristön toimenpiteiden toteutuksessa koulumatkojen turvallisuuden parantamiseksi.

Suojatiekampanjoilla tavoitettiin ja puhuteltiin koululaisten lisäksi myös muita tiellä liikkujia. Toteutettuja kampanjoita on helppo toteuttaa keväisin ja syksyisin jatkossakin ja myös muilla Imatran kouluilla Vuoksenniskan koulun lisäksi. Lisätietoja on saatavilla hankkeen loppuraportista.

Muina aiheina muun muassa uudenlaiset hidasteet, vaaralliset tienylitykset ja jakeluliikenteen riskit

Forssan hankkeessa kokeiltiin uudenlaista hidasteratkaisua, jolla haluttiin poistaa moottoriajoneuvot koulun läheiseltä kevyen liikenteen väylältä. Töyssyt ovat kirvoittaneet monenlaista palautetta. ”Eräs pyöräilijä oli sitä mieltä, että töyssyjen yli ajaessa miltei hajosivat niin ajokki kuin ostoskassissa olleet kananmunatkin”, kertoi Forssan kunnallistekniikan päällikkö Tero Tiensuu. Pyörätien suurin käyttäjäryhmä eli viereistä koulua käyvät lapset ovat kuitenkin olleet töyssyistä riemuissaan.

Hyvinkään hankkeessa koottiin liikennekasvatuksen materiaalit helposti saataville ja luotiin työkaluja liikennekasvatuksen tueksi. Hankkeessa luotiin esimerkiksi turvalliset reittisuositukset koululaisten pyöräretkiä varten. Reitit tallennettiin karttapalveluun, jonka kautta ne löytää kätevästi. Materiaalit löytyvät Koulumatka-sivulta. Ekaluokkalaisten jalankulkurasteista tehtiin Hyvinkäällä myös video.

Jyväskylässä tutkittiin vaihtuvien varoitus- ja nopeusrajoitusyhdistelmämerkkien vaikutusta ajonopeuksiin koulun läheisyydessä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimuksessa selvitettiin Kotkan ja Haminan alueiden päiväkotien ja ala-asteiden jakeluliikenteen turvallisuutta ja riskejä. Oulun vetämässä kuuden kunnan yhteishankkeessa kehitettiin monessa kunnassa koulumatkojen turvallisuusluokittelussa käytettävää Koululiitu-työkalua. Työssä pyrittiin kehittämään työkalun riskilaskentaa erityisesti haja-asutusalueiden erilaisten tienylitysten osalta.