-
Luottamus ja toimintavarmuus

30.11.2023

Rautateillä historiallisen vähän tasoristeysonnettomuuksia

Suomen rautateiden turvallisuustilanne pysyi hyvänä myös vuonna 2022. Matkustajaturvallisuus säilyi erinomaisella tasolla ja tasoristeysonnettomuuksien määrä oli yli 70-vuotisen seurantahistorian alhaisin. Tiedot käyvät ilmi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin rautateiden turvallisuuden vuosikertomuksesta.

Vuonna 2022 Suomen rautateillä tapahtui 17 merkittävää onnettomuutta, joissa kuoli neljä henkilöä ja seitsemän loukkaantui vakavasti. Merkittäviksi onnettomuuksiksi luetaan kuolemaan, vakavaan loukkaantumiseen, merkittäviin materiaalivahinkoihin tai laajoihin liikennehäiriöihin johtaneet onnettomuudet. Merkittävien onnettomuuksien lukumäärä on vuotta 2021 selvästi pienempi, mutta 10 vuoden tarkastelussa samalla tasolla aikaisempien vuosien kanssa.

Vuoteen 2021 verrattuna suurin vähenemä merkittävien rautatieonnettomuuksien määrässä tapahtui tasoristeysonnettomuuksissa. Vuonna 2022 sattui 5 merkittävää tasoristeysonnettomuutta, kun taas vuonna 2021 niitä oli 13. Kokonaisuudessaan vuonna 2022 tapahtui 15 tasoristeysonnettomuutta, mikä on yli 70-vuotisen seurantahistorian alhaisin luku.

Henkilövahingoista suurin osa on allejääntejä

Luvaton rautatiealueella oleskelu ja luvattomat radanylitykset ovat erittäin suuri turvallisuusongelma Suomen rautateillä. Noin 50–60 henkilöä menehtyy vuosittain jäädessään junan alle, valtaosa tahallisesti. Allejääntien määrissä ei ole havaittavissa selkeää kehityssuuntaa. Vuonna 2021 sattui 38 allejääntiä, mikä oli keskimääräistä vähemmän, mutta vuonna 2022 määrä palasi takaisin aiemmalle tasolle, kun allejääntejä oli 59. 

Luvatonta rautatiealueella oleskelua ja luvattomia radanylityksiä tapahtuu runsaasti ja vain murto-osa niistä päätyy tilastoihin. Suomen laajan rataverkon takia niiden estäminen on haasteellista. Tutkimusten mukaan luvattomat radanylitykset ovat paikasta riippuvaisia ja myös estotoimia tulisi räätälöidä paikkakohtaisesti. 

Vaihto- ja ratatöiden turvallisuus parantunut pidemmällä ajanjaksolla

Vaihtotöissä, eli esimerkiksi vaunujen siirtelyssä ja järjestelyssä tapahtuvien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden vuosittainen lukumäärä on vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Vuonna 2022 sattui kuitenkin hieman enemmän vaihtotyöpoikkeamia kuin edeltävänä vuonna, yhteensä 160 kappaletta.

Radanpidon turvallisuus on parantunut viimeisen viiden vuoden seurantajaksolla – positiivista kehitystä on tapahtunut sekä radanpidon turvallisuuspoikkeamien vuosittaisessa lukumäärässä että ratatöiden onnistumisprosentissa.

Turvallisuuden edistäminen vaatii määrätietoista työtä

Rautateiden turvallisuuden parantamiseksi on tehty viime vuosina paljon työtä koko toimialalla. Painopisteinä ovat olleet muun muassa osaamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen sekä yleisen turvallisuusjohtamisen tason parantaminen. Muutokset toimintatavoissa tapahtuvat melko hitaasti, mutta kehitys on oikeaan suuntaan.

>> Rautateiden turvallisuuden vuosikertomus 2022