-
Tulevaisuus

31.03.2023

Kestävän liikkumisen edistämiseen jälleen valtionavustuksia

Traficom on myöntänyt alkuvuonna yhteensä 16,7 miljoonaa euroa valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman ja liikkumisen ohjauksen hankkeisiin sekä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin ympäri Suomen. Tavoitteena on vaikuttaa kulkutapavalintoihin, tukea kestävää liikkumista ja vähentää liikenteen päästöjä. Lisäksi joukkoliikenteelle myönnettiin 39 miljoonaa euroa valtionavustusta – puolet puhtaan kaluston edistämiseen.

Traficom myönsi kunnille tarkoitetussa kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa avustusta 61 hankkeelle eri puolelle Suomen noin 15,4 miljoonaa euroa. Investointiohjelma on yksi liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaiseman Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa, jolla tavoitellaan 30 prosentin kasvua kävelyn ja pyöräilyn matkamääriin vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2016.

"Potentiaalia kävelyn ja pyöräliikenteen laajempaan hyödyntämiseen on, sillä autolla tehdään paljon hyvin lyhyitäkin matkoja. Vuosina 2016 ja 2021 toteutettujen valtakunnallisten henkilöliikennetutkimusten perusteella noin 40 % kaikista autolla tehdyistä matkoista on alle viiden kilometrin mittaisia", sanoo erityisasiantuntija Antti Rahiala.

Infrastruktuuria parannetaan hankkeissa esimerkiksi rakentamalla jalankulkualueita, pyöräteitä, pyöräkatuja ja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön tarkoitettuja siltayhteyksiä. Lisäksi kehitetään pyöräliikenteen opastusta ja pyöräpysäköintimahdollisuuksia.

Kestävien kulkutapojen vahvistamiseen avustusta 25 hankkeelle sekä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laatimiseen 12 kunnalle

Traficom myönsi liikkumisen ohjauksen avustusta 25 hankkeelle yhteensä noin 1,04 miljoonaa euroa. Hankkeilla vaikutetaan ihmisten kulkutapavalintoihin ja vahvistetaan kestäviä liikkumistottumuksia joko tiedon lisäämisen tai palvelukokeilujen kautta. Nyt käynnistyvissä hankkeissa edistetään muun muassa pyöräilyä ja kestäviä matkaketjuja eri tavoin sekä kestävää liikkumista työpaikoilla ja kouluissa.

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laatimiseen myönnettiin avustusta 12 kunnalle tai seudulle, yhteensä noin 300 000 euroa.  Edistämisohjelmissa määritetään kuntien tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla pyritään parantamaan kävelyn ja pyöräliikenteen edellytyksiä ja kasvattamaan näiden kulkumuotojen suosiota lähitulevaisuudessa.

Joukkoliikenteelle 39 miljoonaa euroa tukea – puolet puhtaan kaluston edistämiseen

Traficom myönsi alkuvuonna myös noin 39 miljoonaa euroa joukkoliikenteen valtionavustuksia 19 toimivaltaisille viranomaisille Suomessa. Vuotuisen perusavustuksen lisäksi avustusta myönnettiin ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimusten mukaisiin joukkoliikennetoimenpiteisiin. Ilmastoperusteisella valtionavustuksella edistetään puhtaan joukkoliikennekaluston, erityisesti sähköbussien, käyttöönottoa ja liikennöintiä.

"Vaikka joukkoliikenteessä on viime vuosina ollut merkittäviä taloudellisia haasteita koronapandemian vuoksi, on hienoa, että puhtaiden käyttövoimien, etenkin sähköbussien, määrä kasvaa voimakkaasti. Myös matkustajamäärät ovat paikoin ylittäneet koronaa edeltävän tason", toteaa erityisasiantuntija Toni Bärman.

Lisäksi Traficom on myöntänyt sähköisen raskaan liikenteen valtionavustusta kuudelle eri hankkeelle yhteensä noin 3,8 miljoonaa euroa. Valtionavustuksella edistetään raskaan liikenteen valmiuksia hyödyntää sähköä käyttövoimana ja vähennetään raskaan liikenteen päästöjä. Käynnissä on toinen hakukierros.

Lue lisää:

>> Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa vuonna 2022 avustusta saaneista hankkeista

>> Liikkumisen ohjauksen sekä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaan vuonna 2022 avustusta saaneista hankkeista

>> Joukkoliikenteelle myönnetyistä valtionavustuksista