-
Tulevaisuus

25.03.2024

Sidosryhmätyöllä kohti toimivampaa ja turvallisempaa tulevaisuutta

Traficomin yli 1000 asiantuntijaa tekee päivittäin arvokasta sidosryhmätyötä niin eri liikennemuotojen kuin digimaailmaa pyörittävien taajuuksien ja verkkojen äärellä. On tärkeää pysyä jatkuvasti tuoreimman tietämyksen kärjessä ja olla valmiina tuomaan faktaa ja näkökulmia keskusteluun sekä päätöksenteon tueksi. Siksi traficomilaiset tekevät yhteistyötä laajalla rintamalla alan toimijoiden kanssa – niin yrityssektorilla kuin julkisella puolellakin – sekä kotimaassa että kansainvälisissä foorumeissa.

Traficom on kansalaisia ja yrityksiä palveleva toimivan ja turvallisen arjen virasto. Olemme monin tavoin mukana ihmisten ja yritysten elämässä palveluidemme kautta. Sidosryhmämme ja verkostomme mahdollistavat sen, että voimme huomioida erilaisten asiakkaidemme tarpeet ja tulevaisuuden toiveet sekä olla aktiivisesti luomassa edellytyksiä toimivalle ja turvalliselle ympäristölle niin verkossa kuin liikenteessäkin.

Traficomin osaamisalueita vetävät ylijohtajat Pietari Pentinsaari, Jarno Ilme ja Kimmo Pylväs näkevät sidosryhmätyön roolin nousun viranomaistoiminnassa. ”Sidosryhmätyön merkitys korostuu entisestään liikenteen ja viestinnän nykyisessä toimintaympäristössä – ja siitä saatava alan kattava kokemustieto ja näkemykset hyödyttävät koko suomalaista yhteiskuntaa. Haluammekin kiittää kaikkia kanssamme yhteistyötä tekeviä tahoja aktiivisesta otteesta ja keskustelukulttuurista.”

Peilaamme liikennettä ja viestintää laajalla skaalalla ja vaikutamme yhdessä

Sidosryhmiämme ovat muun muassa hallinnonalan virastot ja yhtiöt, ministeriöt ja virastot, viranomaistahot, maakunnat, kaupungit, yritykset, järjestöt, tutkimuslaitokset, yliopistot, korkeakoulut, media, naapurivaltiot, kansainväliset järjestöt ja toimijat, EU:n jäsenmaat ja toimielimet sekä poliittiset päättäjät.

Sidosryhmätyö vaikuttaa monella tasolla. Lainsäädäntö, asetukset, määräykset, lausunnot, standardointi, sääntely ja valvonta – kaikki nämä vaativat syntyäkseen alan toimijoiden kanssa pitkäkestoista yhteistyötä, näkemyksien jakamista ja kokemusten kuuntelua.

Hyvin valmisteltu on puoliksi tehty

Edistettävien asioiden vaikutuksista saadaan kokonaiskuva vain olemalla läsnä koko alan toimijoiden keskuudessa, ymmärtämällä eri toimijoiden kokemat mahdolliset kipupisteet ja yhdessä löydettyjen ehdotusten ja päätösten tuomat mahdollisuudet.

Valmistelutyö on keskeinen ja vaikuttava osa sidosryhmäyhteistyötä. Keskiöön nousevat läpinäkyvyys ja tasapuolisuus. Lausuntopuoli voi olla joissain asioissa liian raskas, siksi alan toimijoiden yhteiset valmistelukokoukset ovat tehokkaampi tapa saada näkemykset koottua yhteen. Näkemyserot voivat olla vahvoja – ne on tärkeää hahmottaa ja kommunikoida eteenpäin ministeriölle, mikäli asia nousee poliittiseen päätöksentekoon.

Suomalaista asiantuntemusta kuunnellaan kansainvälisillä foorumeilla

Sidosryhmätyö näkyy vahvasti kansainvälisellä tasolla. Traficom ja sidosryhmien edustajat valmistelevat yhdessä Suomen kantoja kansainvälisissä foorumeissa ja EU-tasolla vaikuttamiseen. Suomella on vahva edustus niin ilmailun (ICAO), merenkulun (IMO), tieliikenteen ja rautatieliikenteen kuin viestintäinfrastruktuurin kulmakivien eli taajuuksien (WRC), verkkojen ja datatalouden saroilla.

”Kansainvälisellä ja EU-tasolla vaikuttaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että saamme lainsäädäntöä Suomelle suotuisaan suuntaan. Olemme fasilitaattori ja mahdollistaja, joka kokoaa tahoja yhteen ja saa keskustelemaan keskenään. Roolimme on myös huolehtia, että voimme säilyttää omat, meille suomalaisille tärkeät poikkeukset. Suomi on pieni maa. Pärjäämisemme perustuu yhteen hiileen puhaltamiseen, siksi sidosryhmäyhteistyö on tosi tärkeää,” kiteyttää Autoilijan palvelut -osaamisalueen ylijohtaja Kimmo Pylväs.

Sidosryhmien näkökulmat ovat kaleidoskooppi tulevaisuuden luotaamiseen

Sidosryhmätyö on myös vastuullista tulevaisuuden rakentamista. Yhteisen jatkuvan keskustelun ja vuorovaikutuksen kautta syntyy tilannekuva sekä tulevaisuuskuva – ja tärkeiksi koettuja asioita voidaan edistää ja mahdollistaa eri toimijoiden vahvuuksia hyödyntäen. Nyt maailmalla vallitsevat epävarmuudet, teknologiset murrosajurit ja erilaiset ilmiöt vaativat tilannekuvan aktiivista tarkastelua ja vaikutusten hahmottamista toimivan ja turvallisen tulevaisuuden rakentamiseksi. Yhteiseen tarkasteluun ovat nousseet mm. tekoäly, avaruus sekä datatalous.

Yhteistyö auttaa Traficomia kehittämään parempia palveluita

Traficomin tuottamat sähköiset palvelut liikenteen ja viestinnän saralla auttavat ja mahdollistavat eri toimijoiden oman toiminnan ja prosessien tehokkaan pyörittämisen. Sidosryhmät ja asiakkaat ovat Traficomille arvokas kanava palvelujen jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen. Siksi palveluntuottajien kanssa käydään tiivistä vuoropuhelua ja käyttäjäkokemusta seurataan ja kehitetään palautteen pohjalta.

”Kuuntelemme sidosryhmiltä tulevia kehitystarpeita herkällä korvalla. Nykypäivän tietopohjaisessa ja nopeatempoisessa maailmassa on entistä tärkeämpää, että pystymme automatisoimaan ja virtaviivaistamaan prosesseja ja hyödyntämään myös tarvittavan tiedon keräämisessä alan toimijoita. Tavoitteena on pystyä saamaan tietoa rajapintojen kautta ja välttää moninkertaista työtä ja päällekkäisyyttä. Tämä helpottaa kaikkien sidosryhmien ja asiakkaiden elämää ja luo kustannustehokkuutta,” sanoo Liikennejärjestelmäpalvelut -osaamisalueen ylijohtaja Pietari Pentinsaari.

Kansainvälinen sidosryhmätyö tarjoaa mahdollisuuden asiantuntijaosaamisen vahvistamiseen

Traficomin asiantuntijat tekevät merkittävää työtä kansainvälisissä foorumeissa. Tämä onkin merkittävä polku asiantuntijan kasvamiseen arvostetuksi alan vaikuttajaksi maailmalla. Asiantuntija voi nousta vastaamaan EU:n kannoista toimimalla puheenjohtajan tai koordinoijan roolissa.

”Olemme ylpeitä traficomilaisten saavuttamasta kansainvälisestä edustuksesta – meillä on huippukyvykäs porukka merkittävissä rooleissa erilaisissa kansainvälisissä ja EU-tason työryhmissä. He vievät kotimaassa sidosryhmien kanssa valmistellut asiat eteenpäin kv-tason keskusteluun ja päätöksentekoon. Käytämme puheenvuoroja näkyvästi – ja asiantuntijoillamme on muutamissa työryhmissä merenkulun ja taajuuksien puolella puheenjohtajarooli. Pidämme huolta siitä, että suomalaiset toimijat ja kansalaiset saavat äänensä kuuluviin kv-päätöksenteossa,” kiteyttää Digitaaliset yhteydet -osaamisalueen ylijohtaja Jarno Ilme.