-
Luottamus ja toimintavarmuus

28.06.2024

Alusten valvonta edistää merenkulun turvallisuutta ja vastuullisuutta

Traficom valvoo aktiivisesti, että Suomen satamissa vierailevat alukset noudattavat kansainvälisiä säädöksiä. Turvallisuuden ohella tarkastustoiminta keskittyy vahvasti ympäristöasioihin, sosiaalisiin kysymyksiin sekä myös ilmastotyöhön. Kyberturvallisuuden merkitys kasvaa myös merenkulussa.

Suomen satamiin saapuu vuosittain noin 1 500 yksittäistä alusta, joille kertyy yhteensä noin 30 000 satamakäyntiä. Traficom vastaa näiden alusten operatiivisesta valvonnasta.

"Yleisesti ottaen voimme pitää satamavaltiotarkastustemme tuloksia hyvinä. Suomessa käyvät alukset täyttävät kansainväliset turvallisuus- ja ympäristöstandardit sekä aluksen työskentelyolosuhteet mallikkaasti. Tarkastamme Ruotsin ja Tallinnan matkustaja-autolautat puolen vuoden välein. Rahtialuksille säännöllinen valvonta kohdistuu harvemmin", kertoo merenkulun valvonnan päällikkö Aleksi Uttula.

Tarkastustoimintaa ohjaavat kotimaisen- ja EU-lainsäädännön ohella kansainväliset merenkulkusopimukset sekä Paris MoU -yhteisymmärryspöytäkirja (Paris Memorandum of Understanding on Port State Control), joka edistää yhtenäisiä satamavaltiotarkastuksia.

"Paris MoU on toimintamme selkäranka ja jäsenvaltioissa tehdään vuosittain yli 17 000 satamavaltiotarkastusta, joista noin 300 Suomessa. EU-sääntelyn myötä teemme paljon ympäristövalvontaa ja valvomme ilmastotyön toteutumista. Kotimaan alusten valvonta perustuu omaan riskiarviointiimme", Uttula sanoo.

>> Paris MoU -yhteisymmärryspöytäkirja

Tarkastukset ehkäisevät väärinkäytöksiä ja tukevat tasapuolista kilpailua

Laivojen tarkastukset alkavat yleensä asiakirjojen läpikäynnillä, jolla varmistetaan esimerkiksi huoltotoimenpiteiden suorittaminen sekä dokumenttien ja sertifikaattien ajantasaisuus. Uttulan mukaan pelkkä dokumentaatio kertoo paljon aluksen yleistilanteesta ja toimintakulttuurista. Tietyissä tilanteissa tarkastuksiin sisältyy harjoituksia miehistön ja laitteistojen toiminnan varmistamiseksi.

Alusten päällystö ja miehistö suhtautuvat tarkastuksiin pääosin positiivisesti, koska ne hyödyttävät kaikkia osapuolia. Turvallisuuden ja ympäristön lisäksi keskiössä ovat alusten työntekijät ja heidän vastuullinen kohtelunsa. Tarkastusten avulla varmistetaan tasapuolinen kilpailuasetelma kaikille toimijoille.

"Varmistamme, että henkilökunnan työskentely- ja asuinolosuhteet ovat kunnossa. Kaikille tulee maksaa asiallista palkkaa sekä taata levon, ruoan ja juoman saatavuus. Sekin parantaa turvallisuutta ja ehkäisee epäreilua kilpailua. Vastuulliset toimijat arvostavat meitä ja näkevät toimintamme lisäarvon", Uttula toteaa.

Traficom on vahva merenkulun valvontaorganisaatio. Se toteuttaa katsastustoimintaa, valvoo vaarallisten aineiden kuljetuksia ja tarkkailee alusten energiatehokkuutta. Ulkomaisille aluksille tehdään tavallista tarkempia jäte-, painolastivesi- ja rikkitarkastuksia. Korkean riskiluokan aluksiin keskitytään erityisen huolellisesti.

"Rakentava yhteistyö ja tehokas valvonta perustuvat positiiviseen keskustelukulttuuriin – ei saneluun. Olemme myös mukana lainsäädännön kehitystyössä ja kartoitamme jatkuvasti uusia toimintamalleja. Sääntely etenee hitaasti, joten sen vauhdittaminen hyödyttää merenkulkua", toteaa johtava asiantuntija Thomas Lundström.

 

Onnettomuuksien syyt ja kyberturvallisuus jatkuvassa seurannassa

Vuoden 2023 aikana Traficomille raportoitiin 34 onnettomuutta ja kymmenen vaaratilannetta Suomen vesialueilla. Viraston valvontatiimi päivystää jatkuvasti ja selvittää näiden tapausten syitä.

"Aluksilla on velvollisuus ilmoittaa onnettomuuksista ja vaaratilanteista, mutta saamme reaaliaikaista tietoa myös muilta toimijoilta ja viranomaisilta. Seuraamme aktiivisesti kokonaiskuvaa, panostamme osaamiseen ja valvontatyökalujamme arvostetaan myös asiakkaiden keskuudessa", Lundström sanoo.

Kyberturvallisuuden merkitys kasvaa tulevaisuudessa myös merenkulussa, sillä laivojen digitalisaatio kehittyy nopeasti. Sähkö-, huolto- ja navigointijärjestelmät voivat siis olla alttiita ulkoiselle vaikuttamiselle.

"Nykyään laivat toimivat yleensä omassa verkossa, mutta riskienhallinnan ja järjestelmien turvallisuuden täytyy aina olla ajan tasalla. Viime aikoina GPS-häiriöt ovat nousseet uudeksi riskitekijäksi Itämeren alueella", Uttula toteaa.

Traficom vastaa aluksiin ja satamiin liittyvästä operatiivisesta valvonnasta ja katsastuksesta, merenkulun varautumisesta sekä operatiivisista lippuvaltio- ja satamavaltiovelvollisuuksista. Valvontatiimi toimii kahdeksassa Suomen kaupungissa.

>> Lisää tietoa turvallisuudesta Suomen vesialueilla ja satamien aluskäynneistä