-
Luottamus ja toimintavarmuus

29.02.2024

Liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen edistämiseen jälleen vauhtia läpi Suomen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustusta liikkumisen ohjauksen ja liikenneturvallisuuden hankkeisiin sekä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin kunnille ja muille toimijoille yhteensä liki 1,5 miljoonalla eurolla. Avustuksilla tuetaan kestäviä ja aktiivisia liikkumistottumuksia ja parannetaan liikenneturvallisuutta.

Traficom myönsi valtionavustuksia vuodelle 2024 yhteensä 51 hankkeelle ympäri Suomen.

Liikkumisen ohjauksen avustusta 32 hankkeelle 

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusta myönnettiin 32 hankkeelle yhteensä noin miljoona euroa. Kunnat, kuntayhtymät ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt voivat hakea valtionavustusta erilaisiin hankkeisiin, joilla vaikutetaan ihmisten kulkutapavalintoihin ja vahvistetaan kestäviä ja aktiivisia liikkumistottumuksia joko tiedon lisäämisen tai palvelukokeilujen kautta. Liikkumisen ohjauksen määrärahan lisäksi hankkeita voitiin rahoittaa erillisellä pyöräliikenteen edistämiseen tarkoitetulla määrärahalla.

"Lasten ja nuorten aktiivisen ja turvallisen liikkumisen tukeminen on selvästi kunnissa tärkeä aihe. Tämä liikkumisen ohjauksen uusi teema innoitti monia toimijoita ja teeman hankkeisiin suunnataan liki puolet käytettävästä määrärahasta", sanoo johtaja Nina Frösén

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laatimiseen avustusta 12 hankkeelle

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmat ovat pohja suunnitelmalliselle ja pitkäjänteiselle kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiselle kunnissa ja seuduilla. Edistämisohjelmien laadinnassa tavoitellaan laaja-alaista, eri toimialat mukaan ottavaa tavoitteellista otetta.

Avustusta myönnettiin 12 hankkeelle kävelyn ja/tai pyöräliikenteen edistämisohjelman laadintaan tai päivittämiseen, yhteensä lähes 270 000 euroa.

Liikenneturvallisuustyön kehittämiseen tukea seitsemälle hankkeelle

Tieliikenteen turvallisuuden hankeavustus on tarkoitettu alueellisiin ja paikallisiin tieliikenteen turvallisuutta koskeviin kehittämishankkeisiin, kokeiluihin ja tutkimukseen. Hankeavustusten tuella käynnistyy nyt seitsemän hanketta. Lisäksi määrärahaa ohjataan kahteen liikkumisen ohjauksen hankkeeseen, joissa liikenneturvallisuus oli erityisen vahvasti mukana. Avustusta myönnettiin yhteensä noin 190 000 euroa.

Avustuksella käynnistyvissä hankkeissa pureudutaan paitsi lasten ja nuorten liikenneturvallisuuskysymyksiin, myös mm. näkövammaisten liikkumisen turvallisuuteen, pyöräilyn turvallisuuteen sekä uudentyyppisen katuratkaisun liikenneturvallisuusvaikutuksiin. 

"Erityisesti liikenneturvallisuuden hankehakuun haluan kannustaa jatkossa hakemaan. Liikenneturvallisuus sisältyy keskeisenä näkökulmana myös moniin liikkumisen ohjauksen sekä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisen hankkeisiin, etenkin lasten ja nuorten liikkumisen teemoissa", Frösén sanoo.

>> Tutustu liikkumisen ohjauksen valtionavustusta saaneisiin hankkeisiin

>> Tutustu kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaan avustusta saaneisiin hankkeisiin

>> Tutustu liikenneturvallisuuden hankeavustusta saaneisiin hankkeisiin

Lue myös

 >> Valtionavustushaku kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden kehittämiseen on nyt käynnissä