-
Luottamus ja toimintavarmuus

28.04.2023

Maa-asema- ja tutkatoiminnan sääntely mahdollistaa avaruusliiketoiminnan turvallisen kehityksen Suomessa

Uuden maa-asema- ja tutkatoiminnan sääntelyn tavoitteena on ennustettava ja selkeä toimintaympäristö nykyisille ja aloittaville avaruusalan toimijoille. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloitti helmikuussa 2023 avaruussektorin maa-asema- ja tutkatoiminnan toimivaltaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Tavoitteena on edistää avaruussektorin turvallisuutta, häiriöttömyyttä ja jatkuvuutta.

Uusi maa-asema- ja tutkatoimintaa koskeva sääntely toteuttaa Suomen avaruusstrategiaa. Suomen tavoitteena on olla maailman houkuttelevin ja ketterin avaruusliiketoimintaympäristö. Osa suomalaisen avaruussektorin kasvusta liittyy myös maa-asema- ja tutkatoimintaan.

"Maa-asemat ja tutkat ovat keskeinen osa maanpäällistä avaruusinfrastruktuuria. Maa-asemilla on keskeinen merkitys tietoliikenteeseen satelliitin välityksellä ja kommunikointiin satelliittien kanssa", kertoo erityisasiantuntija Tero Poutala. Suomi on houkutteleva toimintaympäristö pohjoisen sijaintinsa vuoksi erityisesti polaariradoilla eli maapallon napojen yli kiertävillä radoilla olevien satelliittien välityksellä tapahtuvaan viestintään. Lisäksi maa-asemapalvelua voidaan tarjota esimerkiksi raketin laukaisun jälkeisten komentojen lähettämisessä. 

Tavanomaiselta satelliittipalveluiden käytöltä ei jatkossakaan edellytetä lupaa. Tällaisia ovat esimerkiksi yleisesti vastaanotettaviksi tarkoitettujen satelliittilähetysten vastaanotto, kuten satelliitti-TV- ja radioamatööritoiminta, tai radioluvasta vapautettujen satelliittipäätelaitteiden käyttö. Lisäksi esimerkiksi lyhytaikaiset ohjelmantuotantoyhteydet, joita ulkomaiset mediayhtiöt laittavat pystyyn esimerkiksi urheilukilpailuiden ajaksi, ovat maa-asematoimintaluvasta vapaata toimintaa. 

Maa-asemat mahdollistavat viestinnän satelliittien kanssa.

Suomen uusi sääntely vahvistaa ja vakiinnuttaa alan pelisääntöjä ja toimintamalleja

Uuden sääntelyn lähtökohtana ovat avaruusalan liiketoiminnan edistäminen ja myönteinen suhtautuminen Suomen alueella harjoitettavaan maa-asema- ja tutkatoimintaan. Sääntelyllä varmistetaan tietyt säännöt toiminnan harjoittamiselle, joiden puitteissa alan toimijat voivat kilpailla keskenään. Teknisillä vaatimuksilla varmistetaankin toimitettavan palvelun jatkuvuus muille käyttäjille. Maa-asemilla on myös keskeinen rooli yhteiskunnan toimintojen kannalta. 

Kansainvälisen turvallisuusympäristön muuttuessa vahvasti, on kansainvälisellä avaruussektorilla tunnistettu olevan Suomen kansallista turvallisuutta sekä etuja koskevia riskejä, erityisesti omistajuuteen ja harjoitettavan toiminnan luonteeseen liittyvien seikkojen vuoksi. Tämän vuoksi on katsottu tarkoituksenmukaiseksi saattaa alan toiminta luvanvaraiseksi ja valvoa sitä.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on toiminnan vaatimustenmukaisuus kansallinen turvallisuus ja tekniset turvallisuusedellytykset huomioiden. "Toiminnalle asetetut tekniset turvallisuusvaatimukset edellyttävät toimijoita huolehtimaan turvallisuuteen kohdistuvien riskien hallinnasta sekä näin ollen edistäen toiminnan häiriöttömyyttä ja jatkuvuutta", korostaa Poutala.

Maa-asema- ja tutkatoimintaluvan lisäksi tarvitaan Traficomin myöntämä radiolupa lähettäville maa-asemille tai tutkille. Radiolupien tavoitteena on varmistaa taajuuksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja häiriötön käyttö kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Lue lisää aiheesta

>> Avaruussektorin maa-asema- ja tutkatoiminnan turvallisuutta edistetään - toiminta jatkossa luvanvaraista

>> Avaruusteknologia luo mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille

>> Maa-asema- ja tutkatoimintaluvat

>> Satelliittijärjestelmien radiolähettimet

>> Laki maa-asemista ja eräistä tutkista