-
Luottamus ja toimintavarmuus

31.05.2024

Varautuminen on laajaa yhteistyötä toimivan yhteiskunnan turvaamiseksi

Parin viime vuoden aikana termi varautuminen on näkynyt otsikoissa lähes päivittäin. Hannu Hakkarainen, Traficomin varautumisesta vastaava johtava asiantuntija koordinoi varautumista ja sen kehittämistä niin Traficomin sisällä kuin eri sidosryhmien kanssa sekä Suomessa että Pohjoismaisella tasolla. Hannun 15 vuoden kokemus ilmailualalta ja Finnairilla Helsinki-Vantaan maapalveluiden johtotehtävissä ovat vankka perusta kriittisen infrastruktuurin turvaamiseen. On kyse logistiikan ja verkkojen toimintakyvystä kaikissa tilanteissa.

Suomi on pitkien etäisyyksien maa, jossa logistiikkapalveluiden on toimittava luotettavasti. Logistiikan varautumisen tavoitteena on turvata yhteiskunnan elintärkeät liikenne- ja logistiikkapalvelut materiaali- ja henkilölogistiikan osalta normaali- ja poikkeusoloissa sekä vakavissa häiriötilanteissa. Digitalisaatio on tuonut mukaan viestintäverkkojen toimivuuden merkityksen kriittisen infrastruktuurin toiminnan kulmakivenä. Siksi Traficomissa tehdään päivittäin työtä varautumisen eteen logistiikan ja kyberturvallisuuden saroilla.

Moniuloitteinen näköalapaikka yhteiskunnan turvaamiseen

Traficomissa varautumistyö tarjoaa laaja-alaisen näköalapaikan yhteiskunnan toimintakykyyn ja sen turvaamiseen niin kotimaassa kuin lähialueellakin. Liikennejärjestelmän ja nykytilanteessa merenkulun turvaaminen ovat merkittävä painopiste. "Tämä on todella iso sarka ja ydintiimimme ei yksin tätä suinkaan tee, vaan varautumisen kyvykkyys ja voima syntyy yli 1000 traficomilaisen substanssiasiantuntijan osaamisesta sekä yhteistyötahojen mukaan tuomasta tilannekuvaymmärryksestä niin Suomessa kuin Pohjoismaissakin, EU:ta unohtamatta", korostaa Hannu Hakkarainen.

"Kriittisen infrastruktuurin on toimittava tilanteessa kuin tilanteessa ja siksi varautuminen on noussut prioriteeteissa korkeammalle kuin koskaan. Varautumistyölle on laaja-alainen tuki niin poliittiselta taholta kuin muiltakin toimijoilta. On hienoa saada viedä asioita eteenpäin yhteisvoimin selkeän tavoitteen eteen", painottaa Hannu.

Mitä laaja-alainen varautuminen vaatii?

Varautumisen suunnittelu on pitkäjänteistä työtä, jossa korostuu jokapäiväisten ilmiöiden ymmärtäminen. Varautumistyössä on tärkeää ensin tunnistaa nykytila, erilaiset uhat ja laatia niiden pohjalta erilaiset skenaariot, joista vasten varaudutaan. Ja sitten harjoitellaan simuloiduissa tilanteissa.

"Meillä on Traficomissa laaja tontti, stratosfääristä merenpohjaan, siksi substanssien asiantuntijoiden aktiivinen rooli asioiden hahmottamisessa ja priorisoinnissa on erittäin tärkeää. Yhdessä olemme enemmän ja pystymme varautumaan paremmin."

Varautumisen kolme pointtia

Nykytilanteessa varautumisen pitäisi olla niin yksilön kuin organisaatioiden agendalla.

"Ensinnäkin, varautuminen kuuluu jokaiselle - kriisejä ja poikkeustilanteita ei aina voi ennalta ehkäistä, mutta niistä selviämiseen voi kukin itse vaikuttaa. Toiseksi, organisaation varautuminen on johdon vastuulla ja organisaation johdolla on viime kädessä vastuu kriisistä selviämisestä. Viisas resursoi varautumisen kehittämisen ja ylläpidon tarvittavalla tavalla ennen kuin koettu haaste pakottaa reagoimaan. Ja kolmanneksi nostaisin esiin sen, yhdessä olemme enemmän. Varautumisen yhteistyö kannattaa - varautumisen ympärillä verkostoituminen tuo tehokkuutta ja auttaa löytämään sopivimmat käytännöt", kiteyttää Hakkarainen.

Pohjoismainen yhteistyö syvenee ja tiivistyy

Pohjoismaisen yhteistyön merkitys on logistiikan ja kyberturvallisuuden alueilla kasvanut nykyisessä maailmantilanteessa entisestään. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on tuonut esiin uusia turvallisuushaasteita. "Tämä on osoittanut, kuinka tärkeää on olla valmiina ja kykenevä reagoimaan nopeasti. Pohjoismaisessa yhteistyössä on kyse juuri tästä – kyvystä toimia yhdessä, tehokkaasti ja joustavasti," Hakkarainen toteaa.

"Olemme tiivistäneet vuorovaikutusta pohjoismaisten kumppaneidemme kanssa, mikä on johtanut tehokkaampiin yhteistyömuotoihin ja yhteisiin harjoituksiin. Meidän on kyettävä takaamaan, että kriittiset toimitusketjut ovat toimintakykyisiä myös kriisitilanteissa," Hakkarainen painottaa.

"Pohjoismaisen yhteistyön ydin on siinä, että olemme maantieteellisesti yhtä aluetta. Tapaamme pohjoismaisten varautumiskollegoiden kanssa kasvotusten neljä kertaa vuodessa. Olemme tiivis yhteisö, joka pyrkii kehittämään yhteistyötä siten, että olemme varautumismielessä yhdessä enemmän kuin osiemme summa ja voimme merkittävästi lisätä alueen huoltovarmuutta. Liikenteen varautumisen saralla olemme laajentaneet ennalta tiivistä yhteistyötä koskemaan Ruotsin lisäksi myös Norjaa ja Tanskaa."

Huoltovarmuuskeskus ja Puolustusvoimat keskeisiä kumppaneita

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) sektori- ja poolitoiminta ovat olennainen osa Suomen varautumisstrategiaa, ja Traficom on näissä vahvasti mukana.

 "Poolit kattavat tärkeimmät logistiikka-alan sektorit, kuten satamat, merenkulun, ilmailun ja maaliikenteen. Samoin kyberturvallisuuspuolella HVK:n digipooli tekee yhteistyötä Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa kriittisen infrastruktuurin kyberuhkiin varautumisessa.  Osallistumisemme näiden poolien toimintaan on tärkeää, sillä se varmistaa, että olemme valmiita kohtaamaan sekä nykyiset että tulevat haasteet," Hakkarainen korostaa.

Huoltovarmuuskeskuksen lisäksi Traficom tekee läheistä varautumisyhteistyötä Puolustusvoimien kanssa niin sotilaallisen liikkuvuuden saralla kuin laaja-alaisesti viestintäsektorillakin. Naton kanssa on yhteistyötä tehty jo parinkymmenen vuoden ajan. Jäsenyys tuo enemmän yhteistyömahdollisuuksia, jotka ulottuvat myös vahvasti Suomen elinkeinoelämän saralle.

Uusi teknologia tuo uusia kyvykkyyksiä varautumisen kehittämiseen

Tekoäly ja muut digitaaliset teknologiat tarjoavat uusia mahdollisuuksia varautumisen kehittämisessä.

 "Näemme potentiaalia tekoälyn hyödyntämisessä erityisesti tilannekuvan nopeassa kokoamisessa ja päätöksenteon tehostamisessa. On tärkeää olla avoin uusille menetelmille ja teknologioille, jotka voivat auttaa meitä parantamaan varautumistamme. Toki tämä on alue, jossa kannattaa edetä askel kerrallaan, kokemuksesta oppien ja myös mahdolliset uhat huomioiden. Olemme vasta raapaisseet pintaa siitä, mitä nämä teknologiat voivat tarjota."

Irti arjesta maaseudun rauhassa

Työnsä ohella Hakkarainen löytää aikaa vanhan hirsitalon remontoimiselle perheensä kanssa. "On tärkeää löytää tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä. Hirsitalon kunnostus maaseudulla antaa minulle mahdollisuuden irrottautua arjen kiireistä ja ladata akkuja. Fyysinen tekeminen ja käden jälki luovat maanläheistä konkretiaa arkeen".