-
Luottamus ja toimintavarmuus

30.08.2023

Väylien käytön uudet yhteiset käytänteet syntyivät tiiviissä yhteistyössä

Traficom, Finnpilot, Fintraffic ja Väylävirasto järjestivät kesä- ja elokuussa sidosryhmätilaisuuksien sarjan, joissa kuultiin tietopaketti merenkulun ajankohtaisista asioista ja käytiin arvokasta keskustelua.  Usein muutokset vaativat onnistuakseen tiivistä yhteistyötä ja keskustelua eri toimijoiden kesken. Yksi esimerkki tästä on N2000-väylä- ja merikarttauudistus ja sen myötä muodostunut uusi väylien käytön tapa.

Merenkulun sidosryhmätilaisuuksissa riitti keskusteltavaa. Aiheina olivat muun muassa N2000-väylä- ja merikarttauudistus, väylien käytön muutokset, uudet digitaaliset palvelut ja työkalut, kuten alusten painumalaskuri, digitaalinen väyläkortti ja digitaalinen Master's guide, 1.9.2023 voimaan tuleva uusi luotsauslaki, sen nojalla annettavat määräykset sekä lain tuomat käytännön vaikutukset luotsaukseen.

"Merenkulussa on nyt monia muutoksia meneillään ja alan toimijat kokoaville tilaisuuksille oli selvä tarve. Me järjestäjät opimme myös näistä kohtaamisista ja parannamme tekemistämme. Yleensä asiakkaillamme on monista asioista se paras ymmärrys ja tietämys. Harva asia on nykyään sellainen, että sitä voisi kehittää tai muuttaa vain yhden organisaation toimesta, vaan vaaditaan viranomaisten ja keskeisten operatiivisten toimijoiden kesken hyvää ja tiivistä yhteistyötä", sanoo Traficomin johtava asiantuntija Janina Tapia Cotrino.

Tarve uudelle yhtenäiselle käytännölle väylien käyttöön

Yksi tilaisuuksissa käsitellyistä aiheista oli käynnissä oleva N2000 väylä- ja merikarttauudistus. Merikartoilla ja vesiliikenteen väylillä otetaan käyttöön yksi yhtenäinen N2000-korkeusjärjestelmään sidottu syvyystietojen vertaustaso. Kun uudistustyö aloitettiin, huomattiin, että myös väylien käytön ohjeistuksia on päivitettävä ja että Suomen rannikon väylille tarvitaan uudet yhteiset käytänteet, joihin kaikki voivat sitoutua.

"Huomasimme, että olemassa olevasta ohjeistuksesta nousi esiin olennaisina kysymyksinä, kuinka syvässä alukset voivat todellisuudessa kullakin väylällä kulkea ja millä taholla on vastuu aluksen turvallisesta kulusta. Väylien käyttäjillä oli erilaisia tulkintoja", Tapia Cotrino kertoo.

Näin ollen lähdettiin työstämään yhtenäistä maan tapaa, joka olisi kaikille, ennen muuta väyliä maksimaalisesti hyödyntäville laivoille, samanlainen ja joka tukisi turvallista, tehokasta ja sujuvaa väylien käyttöä. Yhteistyötä tehtiin erityisesti Väyläviraston, Finnpilotin ja Fintrafficin kanssa.

Tavoitteena turvalliset ja kestävät kuljetukset

Eräs hämmennystä aiheuttanut seikka on ollut suomalaisilla merikartoilla esitetty väylän kulkusyvyys, joka on vuosia tulkittu olevan määräävä.

"Asia ei ole näin, vaan väylän kulkusyvyys on väylän suunnittelussa käytetyn mitoitusaluksen maksimisyväys tietyissä olosuhteissa. Käytännössä kyse on ollut väyläsuunnittelun arvosta, ei viranomaisen määräämästä maksimista. N2000-uudistuksessa on menty näiden väylätietojen esittämisen kanssa kansainväliseen suuntaan. Uusissa merikartoissa esitetään haraustaso ja tarkemmat väylätiedot löytyvät Purjehdusoppaasta", selventää Tapia Cotrino.

Uusi toimintapa vaatii aluksen päälliköltä enemmän tapauskohtaista arviointia, mutta se mahdollistaa myös joustavuuden esim. alavesitilanteissa.

"Jokaisella muutoksen työstämisessä mukana olleella organisaatiolla on ollut turvallisuuden lisäksi yhtenä ohjaavana tekijänä vihreämmät kuljetukset. Se, että lasti kulkee sujuvasti, on osa kuljetuksen kestävyyttä", Tapia Cotrino sanoo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Tutustu Ajankohtaista väylien käytöstä, luotsauslaista ja VTS-toiminnasta -tilaisuuksien materiaaleihin

>> Lue lisää väylien käyttötavan uudistumisesta

>> Lue lisää N2000-väylä- ja merikarttauudistuksesta